Všeobecné obchodní podmínky

Předmluva

www.bookgoodlook.com je online trh provozovaný společností mRaP GmbH, Pulvermühlweg 11, 3250 Wieselburg, který je určený pro zájemce (rezervující, zákazníky) a poskytovatele (salony) kosmetických služeb. Společnost mRaP GmbH vystupuje výhradně jako online trh. Společnost mRaP GmbH sama nevystupuje jako kupující (kosmetických služeb), ani jako prodejce (kosmetických služeb). Stránku www.bookgoodlook.com lze najít také pod následujícími doménami:

  • www.bookgoodlook.at
  • www.bookgoodlook.de
Následující ustanovení upravují účast na www.bookgoodlook.com a určují základní principy, jimiž se řídí využívání online trhu. Stránka www.bookgoodlook.com bude dále označována také jako „Platforma“ nebo jako „Online trh“. Označení Návštěvník, Zájemce a Uživatel platformy budou nadále používána jako synonyma.

1. Oblast působnosti VOP

Následující VOP platí pro všechny obchodní vztahy mezi Návštěvníkem, Zájemcem a Uživatelem platformy a provozovatelem stránky www.bookgoodlook.com - společností mRaP GmbH. Doplňkové a další dohody musí být vyhotoveny písemnou formou. Návštěvníci, Zájemci a Uživatelé platformy prohlašují, že si následující VOP zcela prohlédli, že si je přečetli a porozuměli jim a že je v plné výši akceptují.

2. Služby, které nabízí stránka www.bookgoodlook.com

www.bookgoodlook.com zprostředkovává termíny v kosmetických salonech, které tyto salony dávají k dispozici. Salony budou nadále označovány jako Partnerské firmy. Termíny nabízené Partnerskými firmami mohou být zarezervovány Uživateli platformy. Po rezervaci obdrží Uživatel potvrzení rezervace na Uživatelem zadanou emailovou adresu. Rezervací termínu si Uživatel rezervuje jasný termín v salonu.

Při rezervaci musí Uživatel zadat pravdivé, vlastní a osobní informace, aby mohla rezervace proběhnout. Těmi jsou

  • křestní jméno
  • příjmení
  • osobní emailová adresa
Nebudou-li tyto informace zadány pravdivě, budou ze strany www.bookgoodlook.com následovat příslušné právní kroky. Rezervace v zastoupení nebo jménem třetích stran jsou nepřípustné a v rozporu s VOP. Rezervace nelze převést na třetí stranu.

Potvrzení rezervace v salonu ze strany Uživatele platí jako potvrzení, že Uživatel termín skutečně zarezervoval.

3. Smluvní partner a plnění smlouvy

Po rezervaci nabídky Uživatelem obdrží Uživatel potvrzení rezervace emailem. Doručením tohoto potvrzení vzniká smlouva. Smluvním partnerem Uživatele se stává zarezervovaná Partnerská firma. Partnerská firma je zodpovědná za plnění smlouvy, neboť stránce www.bookgoodlook.com patří výhradně role zprostředkovatele. Z tohoto důvodu může Uživatel vznášet požadavky, které vycházejí z rezervace termínu, pouze vůči Partnerské firmě - a ne vůči Platformě.

4. Proces rezervace

Uživatel si může zadáním svého křestního jména, příjmení a emailové adresy zarezervovat termín. Uživatel je povinen zadat tyto údaje pravdivě. Nesprávné zadání povede k vyloučení z dalších rezervací. Nárok na rezervace nevzniká. Nabídka je definovaná termínem (datum a čas), Partnerskýou firmou a nabízeným maximálním rozsahem služeb. Maximální rozsah služeb popisuje maximální proveditelné služby v nabízeném termínu. Uživatel se zajišťuje, ze vezme zarezervovaný termín na vědomí. Uživatelova rezervace je právně závazná. Rezervace, které se uskuteční bez právního závazku, budou stránkou www.bookgoodlook.com sledovány v rámci právně přípustných možností.

5. Rezervační poplatky

Za rezervaci není účtován ŽÁDNÝ rezervační poplatek.

6. Stornování rezervace

Pokud je rezervace stornována, je stornování prováděno prostřednictvím určeného odkazu, který je zaslán spolu s každým potvrzením rezervace. Stornování u Partnerské firmy je ve smyslu VOP stránky www.bookgoodlook.com.

neplatné.

7. Nedoražení

Pokud Uživatel nepřijde na zarezervovaný termín, aniž by ho předem stornoval, odpovídá to Nedoražení. V případě Nedoražení má Platforma právo zablokovat Uživatele pro další používání Platformy.

8. Dodání reklamy a informací v elektronické podobě

Uživatel souhlasí se zasíláním reklamy a informací v elektronické podobě (zasílání novinek, ...). Odhlášení z odběru je možné kdykoliv.

9. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou integrovanou součástí VOP a jsou zde k nahlédnutí. Přijetím VOP souhlasí Uživatel rovněž s tím, že si zásady ochrany osobních údajů přečte, porozumí jim a souhlasí s jejich obsahem.

10. Dostupné na www.bookgoodlook.com

Cílem Platformy je její neomezená dostupnost. Nicméně nelze vyloučit, že nastanou okolnosti, které nejsou pod kontrolou Platformy a které povedou k omezení dostupnosti. Registrovaní uživatelé nesmí ve spojení s Platformou použít žádné mechanismy, software či skripty, které by omezily fungování Platformy. Dále není povoleno provádět akce, které by vedly k přetížení Platformy. Obsah uložený na Platformě nesmí být bez předchozího souhlasu společnosti mRaP GmbH kopírován, šířen, ani jinak využíván či rozmnožován. To platí i pro kopírování pomocí vyhledávacích technologií typu „Robot/Crawler“ nebo pro jiné automatické mechanismy.

11. Sankce a blokování

Platforma může přijmout následující opatření, pokud existuje dostatečný náznak toho, že Uživatel porušuje zákonná ustanovení, práva třetích stran, VOP nebo v případě, že Platforma má oprávněný zájem, zejména za účelem ochrany Partnerských firem a dalších Uživatelů před podvodnými aktivitami:

  • varování před uživateli,
  • omezení používání Platformy uživatelem,
  • definitivní zablokování uživatele
Při výběru opatření bere Platforma v úvahu oprávněné zájmy dotčeného Uživatele, zejména pokud existují náznaky, že Uživatel nenese vinu na porušení. Platforma může Uživatele s konečnou platností vyloučit z používání Platformy (trvalé blokování), pokud je blokování nezbytné k ochraně zájmů ostatních Uživatelů nebo Partnerských firem anebo byly uvedeny falešné kontaktní údaje, zejména nesprávná nebo neplatná e-mailová adresa. Poté, co byl Uživatel trvale zablokován, nevzniká žádný nárok na opětovné umožnění používání.

12. Omezení odpovědnosti

Společnost mRaP GmbH dává k dispozici pouze technické služby pro provoz Platformy. Společnost mRaP GmbH neodpovídá za obsahy (ceny, nabídky, ...), které nastavují členové. Společnost mRaP GmbH odpovídá, s výjimkou osobních škod, pouze za hrubé nedbalosti a úmysl. Odpovědnost za nepřímé škody, zejména pokud jde o ušlý zisk, vzniká pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

13. Změny VOP a salvátorská klauzule

Platforma si vyhrazuje právo změnit tyto VOP kdykoliv bez udání důvodů. Uživatel souhlasí, že se bude o změnách VOP informovat prostřednictvím jím zadaného emailu. Uživatel změny přijímá, pokud se emailem nebo písemně do 2 týdnů po jejich příchodu neodvolá. Platforma bude při oznámení změny na lhůtu pro námitky zvlášť upozorňovat. Pokud Uživatel změny nepřijme, nebude moci nadále používat Platformu. Pokud je některé ustanovení těchto VOP neplatné, zbývající ustanovení zůstávají nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným, které nahrazuje smysl a účel neplatného ustanovení právně účinným způsobem. To samé platí pro případné mezery v ustanovení.

14. Soudní příslušnost

Platí právo Rakouské republiky. Jurisdikce spadá pod věcně a místně příslušný soud společnosti mRaP GmbH.


Stav VOP ke dni: 31. 7. 2014