Salony VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Předmluva

www.bookgoodlook.com je online platforma vedená společností mRaP GmbH, Pulvermühlweg 11, 3250 Wieselburg určená pro profesionální prodejce a soukromé či obchodní kupující. Společnost mRaP GmbH nabízí k dispozici výhradně online platformu. Společnost mRaP GmbH sama nevystupuje jako kupující nebo prodejce. Profesionální prodejci jsou kadeřníci, výrobci paruk (stylisté), pedikéři a vizážisté (péče o krásu), dále nazýváni jako Partnerské firmy nebo Prodejci. Jako Kupující, příp. Zákazníci, jsou označovány všechny osoby, které mohou využívat nabídku Partnerských firem. Následující ustanovení upravují účast na www.bookgoodlook.com pro Partnerské firmy a určují základní principy pro použití stránky www.bookgoodlook.com registrovanými Partnerskými firmami. Stránka www.bookgoodlook.com je nadále nazývána také jako „Platforma.“

1. Co je www.bookgoodlook.com?

Stránka www.bookgoodlook.com je online tržiště, na kterém mohou Partnerské firmy nabízet termíny. Platforma umožňuje rezervaci těchto termínů. Smlouvy, které byly uzavřeny na www.bookgoodlook.com, opravňují a zavazují výhradně zúčastněné Kupující a Prodejce. Smlouvy jsou uzavírány výhradně mezi Kupujícím a Prodejcem. Plnění smlouvy se uskutečňuje výhradně mezi Kupujícím a Prodejcem. Platforma vystupuje výhradně jako zprostředkovatel. Platforma v zásadě nekontroluje, zda jsou nabídka Prodejců a další obsah, jakož i Prodejcem poskytované údaje legální, pravdivé a úplné.

Společnost mRaP inzeruje www.bookgoodlook.com sama a zprostředkovává třetím stranám pro tyto účely přístup k údajům a informacím, aby tyto použili v emailu či na jiných stránkách.

2. Registrace na www.bookgoodlook.com a uzavření smlouvy

Používání www.bookgoodlook.com jako Prodejce předpokládá registraci. Ta je zdarma. Tato registrace se provádí prostřednictvím mRaP GmbH. Způsobilí jsou výhradně profesionální prodejci, kterými jsou:

 • jednotliví podnikatelé,
 • partnerské společnosti a
 • korporace.

Registrací na www.bookgoodlook.com a přijetím těchto VOP vzniká smlouva mezi Platformou a profesionálním prodejcem. Soukromé osoby jsou z registrace vyloučeny. Neexistuje žádné právo na registraci na www.bookgoodlook.com. Platforma si vyhrazuje právo rozhodovat o registraci. Při registraci musí Kupující, příp. Prodejce, uvést následující informace:

 • obchodní firma,
 • právní forma,
 • pověřený zástupce,
 • telefonní číslo partnerské firmy,
 • emailová adresa partnerské firmy a
 • adresa partnerské firmy.

Platforma nekontroluje, zda profesionální prodejce splňuje všechny právní předpoklady. Profesionální prodejce potvrzuje, že splňuje všechny právní předpoklady (přímé oprávnění k podnikání).

3. Zásady pro používání platformy

Platformu mohou používat Registrovaní Prodejci podle následujících zásad.

3.1. Nabídka na www.bookgoodlook.com

Partnerské firmy mohou na platformě nabízet kadeřnické a kosmetické služby. Nabízené služby a produkty jsou nadále označovány jako Nabídka. Nabízení ilegálních produktů a služeb není povoleno. Všechny ceny uvedené na Platformě jsou ceny včetně DPH. (Partnerskými firmami) Nastavené Nabídky na Platformě mohou být zarezervovány Kupujícími na www.bookgoodlook.com. Zarezervováním vzniká mezi Kupujícím a Partnerskou firmou smlouva.

3.2. Nabídka, smlouvy a plnění smlouvy

Platforma nabízí svým Partnerským firmám různé formáty nabídky a různé funkce, aby uzavřeli efektivní smlouvy či aby našli Kupující pro jimi nabízenou nabídku.

Pro personalizované nabídky má Partnerská firma možnost přiřadit nabídku konkrétními spolupracovníkovi. Křestní jméno tohoto spolupracovníka je proto na Platformě obvyklé a veřejně viditelné. Partnerská firma výslovně souhlasí s tím, že si v případě personalizované nabídky nejprve opatří písemný souhlas dotyčného spolupracovníka. Platforma toto nemůže kontrolovat. Práva třetích stran nesmí být porušena. Volitelně mohou být u personalizované nabídky používány přezdívky. Takové jsou například: Mladý stylista, Mistrovský stylista, ... .

Kupující si mohou zarezervovat Nabídku od Prodejce a přijmout tak jeho Nabídku za uvedených podmínek a VOP Prodejce. Zarezervováním Nabídky Kupujícím vzniká mezi Kupujícím a Partnerskou firmou smlouva. Vyřízení rezervace, příp. plnění smlouvy, probíhá po rezervaci výhradně mezi Kupujícím a Partnerskou firmou (= Prodejce, příp. poskytovatel služeb).

3.2.1. Vyřízení rezervace, platba a plnění smlouvy

Poté, co rezervující osoba provede rezervaci Nabídky Partnerské firmy, obdrží jak Partnerská firma, tak rezervující osoba potvrzení rezervace emailem. Email Partnerské firmě bude odeslán na každou emailovou adresu zadanou při registraci. Volitelně přijde potvrzení rezervace také prostřednictvím SMS. Tak se stane v případě, že Partnerská firma toto nastaví v přihlašovací sekci.

Potvrzení rezervace

Potvrzení rezervace obsahuje všechny informace potřebné pro vyřízení rezervace. Těmi jsou

 • jméno a příjmení rezervující osoby,
 • konkrétní číslo rezervace,
 • datum a čas zarezervované nabídky,
 • volitelné: jméno stylisty a
 • volitelné: název zarezervované služby.

Zobrazené potvrzení rezervace Kupujícího u Partnerské firmy předpokládá, že zarezervovaná Nabídka u Prodejce může a smí být využita. Kromě toho jsou všechny rezervace Partnerské firmy k nahlédnutí v přihlašovací sekci Partnerské firmy.

Platba a plnění smlouvy

Platba využívané Nabídky se uskutečňuje přímo mezi Partnerskou firmou a Kupujícím.

Odpovědnost rezervované nabídky

Rezervací Nabídky vzniká smlouva mezi rezervující osobou a příslušnou Partnerskou firmou. Tímto je rezervace závazná jak pro Partnerskou firmu, tak pro rezervující osobu.

Personalizovaná nabídka

V případě personalizované nabídky má uživatel Platformy možnost rezervovat si službu u konkrétní osoby ve firmě. V případě nemoci, příp. v dalších případech, kdy službu nemůže vykonat konkrétní osoba, je Partnerská firma povina nabídnout adekvátní náhradu. Kromě toho je Partnerská firma v takových případech povina neprodleně informovat Platformu (emailem na info@bookgoodlook.com). Pokud uživatel s náhradní nabídkou nesouhlasí, může rezervaci zrušit.

Stornování rezervace Kupujícím

Stornování rezervace Kupujícím se provádí emailem na info@bookgoodlook.com. V takovém případě informuje Platforma dotyčnou Partnerskou firmu emailem. Pokud Kupující stornuje přímo u Partnerské firmy, není to považováno za stornování ve smyslu VOP stránky www.bookgoodlook.com, ale jako by Kupující nedorazil. V tomto případě nemůže Platforma Partnerskou firmu o stornování informovat. Partnerská firma výslovně souhlasí, že se v případě stornování zbavuje všech nároků vůči Platformě.

Změna rezervace Kupujícím

Kupující smí provést změnu rezervace.V takovém případě informuje Platforma dotyčnou Partnerskou firmu emailem.

Kupující nedorazí

Platforma nemůže zaručit, že rezervující osoba pokaždé dorazí využít Nabídku. Partnerská firma osvobozuje Platformu od všech nároků, pokud Kupující nevyužije rezervovanou službu.

4. Další práva a povinnosti registrovaných Partnerských firem

4.1. Použití textového materiálu, obrázků, fotografií a grafiky

Platforma nekontroluje, zda registrované Partnerské firmy používají, příp. dávají Platformě k dispozici, textový materiál, obrázky, fotografie a grafiky legálně. Je odpovědností Partnerských firem opatřit si práva na použitý textový materiál, obrázky, fotografie a grafiky. Práva třetích stran nesmí být porušena.

4.2. Osvobození

Partnerská firma osvobozuje Platformu od všech nároků uplatňovaných dalšími účastníky nebo dalšími třetími stranami vůči Platformě na základě obvinění z poškození jejich práv Partnerskou firmou, která jejich práva poškodila vystavením Nabídky či jiného obsahu na Platformě nebo jiným používáním Platformy. Partnerská firma tímto přebírá náklady na nezbytnou právní obranu Platformy, včetně všech soudních nákladů a honorářů právních zástupců v zákonné výši. To neplatí, pokud Partnerská firma není za porušení práv zodpovědná. Partnerská firma je povina okamžitě, pravdivě a úplně dát Platformě k dispozici všechny informace týkající se uplatnění práva třetí stranou, které jsou nezbytné pro posouzení nároků a k obraně.

4.3. Exkluzivita Platformy

Kupující/rezervující osoba a Prodejce/Partnerská firma mohou přijít do styku pouze za účelem plnění smlouvy a vyřízení smlouvy. Není přípustné, aby Kupující a Prodejce navázali kontakt, aby tak obešli rezervační poplatky (které se vztahují na kupujícího). Pokud přesto dojde k obcházení, za které je odpovědná Partnerská firma, bude vůči ní uplatněna smluvní sankce (viz bod „Smluvní sankce“). Kromě toho povede obcházení rezervačních poplatků, za které je zodpovědná Partnerská firma, k okamžitému zablokování účtu na Platformě. Platforma toto nechá zkontrolovat třetí stranou. Dojde-li k uzavření smlouvy, příp. k rezervaci Nabídky, mezi Kupujícím a Prodejcem, sdělí Platforma oběma smluvním partnerům potřebné údaje ke vzájemnému navázání kontaktu (ve formě potvrzení rezervace a v přihlašovací sekci Partnerské firmy).

5. Poplatky

Registrace je pro Partnerské firmy zdarma. Před tím, než budou účtovány poplatky, informuje Platforma o této skutečnosti Prodejce/Partnerská firma. Veškeré poplatky (jako jsou rezervační poplatky) budou samostatně dohodnuty s Partnerskou firmou. Tyto poplatky platí Partner na www.bookgoodlook.com a nesmí je dodatečně naúčtovat osobním zákazníkům (= rezervujícím osobám). Přestupek proti tomuto pravidlu vede k okamžitému ukončení partnerství na www.bookgoodlook.com.

6. Dodání reklamy a informací

Partnerská firma prohlašuje, že souhlasí se zasíláním informací a reklamy od Platformy v elektronické podobě (jako novinky, SMS, ...) a poštou.

7. Smluvní sankce

Poruší-li člen podmínky týkající se exkluzivity Platformy, je povinen zaplatit společnosti mRaP GmbH smluvní pokutu ve výši € 5000.

8. Dostupnost Platformy

Cílem Platformy je její neomezená dostupnost. Nicméně nelze vyloučit, že nastanou okolnosti, které nejsou pod kontrolou Platformy a které povedou k omezení dostupnosti. Partnerské firmy nesmí ve spojení s Platformou použít žádné mechanismy, software či skripty, které by omezily fungování Platformy. Dále není povoleno provádět akce, které by vedly k přetížení Platformy. Obsah uložený na Platformě nesmí být bez předchozího souhlasu společnosti mRaP GmbH kopírován, šířen, ani jinak využíván či rozmnožován. To platí i pro kopírování pomocí vyhledávacích technologií typu „Robot/Crawler“ nebo pro jiné automatické mechanismy. Aby bylo možné na systému pracovat, jsou období údržby, ve kterých je Platforma nedostupná. Tyto časy budou alespoň 1 týden předem oznámeny Partnerské firmě.

9. Omezení odpovědnosti

Společnost mRaP GmbH poskytuje pouze technické služby pro firmy na Platformě. Společnost mRaP GmbH neodpovídá za obsah (cenu, nabídku, ...), který nastavují Partnerské firmy. Za firmy odpovídá pouze v případě hrubé nedbalosti a úmyslu. Odpovědnost za nepřímé škody, zejména pokud jde o ušlý zisk, vzniká pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

10. Sankce a blokování

Platforma může přijmout následující opatření, pokud existuje dostatečný náznak toho, že Partnerská firma porušuje zákonná ustanovení, práva třetích stran, VOP nebo v případě, že Platforma má oprávněný zájem, zejména za účelem ochrany Platformy před podvodnými aktivitami:

 • vymazání Nabídek či jiného obsahu
 • varování Partnerské firmy
 • omezení používání Platformy
 • předběžné blokování
 • trvalé blokování

Při výběru opatření bere Platforma v úvahu oprávněné zájmy dotčené Partnerské firmy, zejména pokud existují náznaky, že člen nenese vinu na porušení.Platforma může člena s konečnou platností vyloučit z používání Platformy (trvalé blokování), pokud je blokování nezbytné k ochraně zájmů ostatních účastníků anebo byly uvedeny falešné kontaktní údaje, zejména nesprávné nebo neplatné e-mailové adresy anebo byl členský účet převeden. Poté, co byl člen trvale zablokován, nevzniká žádný nárok na opětovné vytvoření členského účtu.Jakmile byl člen zablokován, nesmí tento člen Platformu nadále používat ani prostřednictvím jiných členských účtů ani se znovu přihlásit.

11. Trvání a ukončení smlouvy

Smlouva je časově neomezená. Vypovězení smlouvy je možné vždy na konci měsíce. Mimořádné vypovězení smlouvy je možné, pokud

 • bylo proti Partnerské firmě zahájeno insolvenční řízení,
 • Platforma ukončila svou činnost,
 • člen porušil VOP

Vypovězením smlouvy je ukončeno členství Partnerské firmy.

12. Změny VOP a salvátorská klauzule

Platforma si vyhrazuje právo změnit tyto VOP kdykoliv bez udání důvodů. Partnerská firma souhlasí, že se bude o změnách VOP informovat prostřednictvím jím zadaného emailu. Partnerská firma změny přijímá, pokud se emailem nebo písemně do 2 týdnů po jejich příchodu neodvolá. Platforma bude při oznámení změny na lhůtu pro námitky zvlášť upozorňovat. Pokud je některé ustanovení těchto VOP neplatné, zbývající ustanovení zůstávají nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným, které nahrazuje smysl a účel neplatného ustanovení právně účinným způsobem. To samé platí pro případné mezery v ustanovení.

13. Jurisdikce

Platí právo Rakouské Republiky.Jurisdikce spadá pod věcně a místně příslušný soud společnosti mRaP GmbH.

Stav VOP ke dni: 31. 7. 2014